Adres: Plac Stefana Batorego 5/5E 70-207 Szczecin
Telefon: +48 881 583 188
Email: sekretariat@allianz.szczecin.pl

Ubezpieczenia zdrowtone – grupowe

Allianz Opieka Zdrowotna

Grupowe ubezpieczenie Allianz Opieka Zdrowotna umożliwia ubezpieczonym szybki dostęp do lekarzy specjalistów, badań w ponad 1 850 placówkach medycznych na terenie Polski.
 

Korzyści:
– Wygodny i szybki dostęp do usług medycznych
– Zwiększenie atrakcyjności warunków zatrudnienia 
– Możliwość refundacji poniesionych kosztów leczenia w sytuacji, gdy korzystasz z usług poza siecią placówek medycznych współpracujących z Allianz (do limitów określonych w o.w.u.)

Medycyna Pracy

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, zatrudniające co najmniej 20 pracowników, mogą skorzystać z ubezpieczenia Medycyna Pracy.
 

Korzyści: 
– Przeprowadzanie badań profilaktycznych dla pracowników
– Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
– Wydawanie zaświadczeń i świadectw dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy o stanie zdrowia pracownika lub niezdolności do pracy

Allianz Opieka Szpitalna

Allianz Opieka Szpitalna umożliwia pokrycie kosztów planowych zabiegów operacyjnych lub zwrot poniesionych kosztów w sytuacji, gdy klient skorzysta ze szpitala, z którym Allianz nie ma podpisanej umowy (do limitów określonych w umowie ubezpieczenia).
 
Korzyści: 
– Dostep do szerokiego zakresu procedur operacyjnych
– Element systemu motywującego najlepszych pracowników do związania się z firmą na długie lata
– Prewencja zdrowotna – szybciej podejmowany proces leczenia to krótszy czas absencji chorobowej

Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych (od wszystkich ryzyk) zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych i montażowych. 

Obydwa ubezpieczenia obejmują szkody:
– W robotach kontraktowych
– W mieniu należącym do inwestora
– W mieniu będącym w pieczy i pod kontrolą wykonawcy
– W sprzęcie
– Zapleczu
– Maszynach budowlanych
– Odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych wobec osób nie związanych z ubezpieczoną inwestycją

Ubezpieczeniu ryzyk budowlanych

Ubezpieczenia te przeznaczone są dla różnych podmiotów, zaangażowanych w proces realizacji inwestycji, tj.:
– Dla inwestorów (zleceniodawców),
– Wykonawców lub podwykonawców,
– Producentów lub dostawców montowanych urządzeń,
instalacji oraz instytucji finansujących.
 
Oferta ubezpieczenia ryzyk budowlanych skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność budowlano – montażową lub przedsiębiorców planujących rozpoczęcie Inwestycji.
 
Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:
– Wszelkie prace kontraktowe, materiały do przerobu, sprzęt i maszyny budowlane, zaplecze budowy, mienie należące do inwestora, mienie będące w pieczy i pod kontrolą wykonawcy,
– Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych w związku z prowadzeniem prac budowlanych.
 
Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również utratę zysku, będącą następstwem zaistniałej szkody rzeczowej, objętej zakresem ubezpieczenia.
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, zalania, kradzieży z włamaniem, braku doświadczenia, niedbalstwa lub błędu pracowników.
Zakres ubezpieczenia może również uwzględniać odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone osobom nie związanym z procesem budowlanym.

Ubezpieczeniu ryzyk montażowych

Ubezpieczenia te przeznaczone są dla różnych podmiotów, zaangażowanych w proces realizacji inwestycji, tj.:
– Dla inwestorów (zleceniodawców),
– Wykonawców lub podwykonawców,
– Producentów lub dostawców montowanych urządzeń, instalacji,
oraz instytucji finansujących.
 
Oferta ubezpieczenia ryzyk montażowych skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność budowlano – montażową lub przedsiębiorców planujących rozpoczęcie montażu maszyny.
 
Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:
– Wszelkie prace kontraktowe, materiały do przerobu, urządzenia do zamontowania, sprzęt i maszyny służące do montażu, zaplecze miejsca montażu, mienie należące do inwestora, mienie będące w pieczy i pod kontrolą wykonawcy,
– Odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego i/lub ubezpieczonych w związku z prowadzeniem prac montażowych.
 
Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również utratę zysku, będącą następstwem zaistniałej szkody rzeczowej, objętej zakresem ubezpieczenia.
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn, nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, zalania, kradzieży z włamaniem, krótkiego spięcia, zwarcia i przepięcia, nadciśnienia lub podciśnienia, rozerwania siłą odśrodkową, błędu w montażu, braku doświadczenia, niedbalstwa lub błędu pracowników.
Zakres ubezpieczenia może również uwzględniać odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom nie związanym z prowadzeniem prac montażowych.

Bezpieczna firma

Apteka

W Allianz mamy dobrą receptę na skuteczne ubezpieczenie każdej apteki.
 

Korzyści:
– Finansowa rekompensata za utratę dokumentów, na podstawie których uzyskujesz zwrot za sprzedaż leków refundowanych
– Pokrycie kosztów wynikających z wadliwego sporządzenia leków lub wydania nieprawidłowego preparatu

Biuro

Ubezpieczamy działalność biurową np. firmy świadczące usługi reklamowe, finansowe, księgowe czy prawne.
 

Korzyści:
– Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego od wszystkich ryzyk
– Ubezpieczenie kosztów stałych działalności, które trzeba ponieść nawet wtedy, gdy w wyniku szkody nastąpi przerwa w prowadzeniu firmy, np. raty kredytów i leasingów

Budownictow

Solidnie ubezpieczymy Twoją działalność niezależnie od rodzaju świadczonych przez Ciebie usług budowlano – wykończeniowych.  

Korzyści:
– Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego nie tylko w miejscu ubezpieczenia, ale również podczas prac prowadzonych u klienta
– Ubezpieczenie środków na rachunku bankowym na wypadek nieuprawnionego użycia karty bankowej

Edukacja

Nasze ubezpieczenie idealnie pasuje do potrzeb szkół niepublicznych, przedszkoli oraz szkół językowych.
 

Korzyści:
– Ubezpieczenie mienia również od celowych i umyślnych działań, wandalizmu w tym graffiti 
– Ubezpieczenie na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim: klientom i kontrahentom w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością gospodarczą

Handel detaliczny

Solidnie ubezpieczymy działalność handlową niezależnie od tego, czy prowadzisz ją przez Internet, we własnym lub wynajętym lokalu.
 

Korzyści:
– Ubezpieczenie kosztów stałych działalności, które trzeba ponieść nawet wtedy, gdy w wyniku szkody nastąpi przerwa w prowadzeniu firmy, np. koszty dzierżawy lub czynszu, opłata za energię
– Pokrycie szkód związanych z awarią urządzeń chłodniczych lub z przerwą w dostawie prądu

Hotel i gastronomia

W Allianz znamy najlepsze przepisy na dobre ubezpieczenie restauracji i firm gastronomicznych oraz hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych.
 

Korzyści:
– Ochrona mienia gości hotelowych
– Objęcie ubezpieczeniem zatruć pokarmowych czy szkód związanych z organizowaniem imprez

Naprawa i serwis

Nasze ubezpieczenie idealnie pasuje do potrzeb firm zajmujących się naprawą i konserwacją wszelkiego rodzaju sprzętu (sprzętu gospodarstwa domowego, komputerów itp.) a także odzieży i obuwia.
 

Korzyści:
– Ubezpieczenie maszyn i urządzeń oraz środków obrotowych wykorzystywanych podczas pracy u klienta
– Ubezpieczenie rzeczy ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą czy użytkowanych przez Ciebie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy 

Zdrowie i uroda

W Allianz mamy dobre rozwiązania dla gabinetów lekarskich, obiektów sportowych, klubów fitness oraz salonów fryzjerskich i kosmetycznych.
 

Korzyści:
– Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, również w razie błędów w obsłudze czy będących wynikiem m.in. nieostrożności, zaniedbania
– Ubezpieczenia mienia również od kradzieży, która nie musi wiązać się z włamaniem do lokalu 

Wspólnoty, współdzielnie

Ubezpieczamy budynki należące do wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej.
 

Korzyści:
– Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych; kradzieży z włamaniem lub rabunku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, sprzętu elektronicznego
– Ubezpieczenie mienia od zalania wskutek deszczu oraz wiatru bez określenia minimalnego ich natężenia
– Pokrycie szkód związanych z awarią windy

OC Członków Władz Spółki (D&O)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu jest dedykowane osobom pełniącym funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek prawa handlowego, a także pozostałym osobom pełniącym w tych spółkach funkcje zarządcze lub nadzorcze, w tym osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych. 
 
Ochroną mogą zostać objęci także zarządzający spółdzielniami oraz fundacjami. 

Zagrożenie prywatnego majątku Członka Zarządu
– W razie pojawienia się zarzutów wobec Członka Zarządu o nieprawidłowe wykonywanie obowiązków, może on być zobowiązany do pokrycia odszkodowań oraz kosztów obrony z własnych środków.
 
Coraz bardziej powszechne kontrole organów nadzoru
– Kontrole i kary nakładane przez organa administracji państwowej (np.: KNF, UOKiK, PIP, GIODO) na osoby zarządzające są jednymi z głównych przyczyn roszczeń przeciwko członkom władz spółek.
 
Obrona prawna może być kosztowna
– Koszty obrony oraz postępowań sądowych (nawet tych bezpodstawnych) przeciwko spółce lub Członkowi Zarządu często mogą wynosić setki tysięcy złotych.
 
Ochrona obejmuje m.in. byłych, obecnych i przyszłych:
– Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Dyrektorów Zarządzających i członków innych organów wykonawczych, doradczych lub nadzorczych w spółce,
– Menadżerów Tymczasowych, powołanych na stanowisko Dyrektorów lub Członków Zarządu,
– Pełnomocników, prokurentów, osoby pełniące funkcje nadzorcze i upoważnione do składania podpisów w imieniu spółki objętej ochroną,
– Likwidatorów (z wyjątkiem likwidatorów działających w ramach postępowania upadłościowego),
– Niektórych pracowników  spółki objętej ochroną.
 
Suma ubezpieczenia jest ustalana przez ubezpieczonego i zależy najczęściej od rozmiaru spółki, tego czy jest to spółka notowana na giełdzie, czy prowadzi działalność za granicą.
 
Koszt ubezpieczenia jest indywidualnie określany na podstawie analizy ryzyka. Składka jest kalkulowana w oparciu o:
– Łączną sumę ubezpieczenia,
– Zakres ochrony,
– Ocenę sytuacji majątkowo – finansowej spółki,
– Branżę,
– To, czy spółka jest notowana na giełdzie,
– To, czy spółka posiada podmioty zależne za granicą.
 
Ubezpieczenie jest zawierane na okres 1 roku.